Thema's & projecten

Hier vind je de thema's en projecten waar het Familieplatform mee aan de slag is!

Project train de trainer (KOPP/KOAP)

Het Familieplatform wil blijvend inzetten op sensibilisering en deskundigheidsbevordering van het thema KOPP/KOAP binnen de zorg. Aandacht voor deze thematiek is een belangrijk aspect van preventie en vroegdetectie van geestelijke gezondheidsproblemen. Om deze opdracht te kunnen uitvoeren, ontwikkelen we een train de trainer voor vormings-experten KOPP/KOAP.

Vind hier meer info!

project ervaringsverhalen en getuigenissen

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid wil familieorganisaties samen met hun leden stimuleren hun stem te laten horen om impact te hebben op het familiebeleid binnen de geestelijke gezondheidszorg. Door met een positieve insteek sterke ervaringsverhalen te brengen vanuit familieorganisaties kunnen we samen met alle betrokkenen een zorgbeleid ontwikkelen dat maximaal rekening houdt met de noden van familie en omgeving in interactie met de cliënt.

Vind hier meer info!

project familietevredenheidsonderzoek

Het Familieplatform GGZ zet zich in om ‘good practices’ inzake familiebeleid in zorgorganisaties te ondersteunen en te implementeren. In één van de projecten ontwikkelen we een familietevredenheidsvragenlijst, die werd opgesteld aan de hand van bestaande vragenlijsten in Nederland (het Nederlandse Trimbos Instituut, www.trimbos.nl, en het Nederlandse Platform GGZ, www.platformggz.nl) en een kwalitatieve familiebevraging in PC Sint-Hiëronymus. We spreken van ‘kwaliteit vanuit het oogpunt van de gebruiker’ (in deze dan de familiebetrokkene), voorgesteld als ‘tevredenheid’. Volgende sleuteldomeinen van tevredenheid worden bevraagd: (a) informatie: is er oog voor het verkrijgen van voldoende informatie vanwege de hulpverlener?, (b) bejegening: wordt er op een kwaliteitsvolle manier omgegaan met zowel de cliënt als het familielid?, (c) participatie: is er gelegenheid om mee te beslissen, wat is mate van aandacht voor cliënt en inbreng cliënt en familielid in het beleid?, en (d) steun: worden familieleden gesteund of doorverwezen indien nodig?

Vind hier meer info!

project familieraden

In het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw te Brugge kwam in 2013 een familieraad tot stand. Deze is samengesteld uit medewerkers van het ziekenhuis, familieleden, familievertegenwoordigers en familie-ervaringswerkers. In een pilootproject onderzoekt het Familieplatform op welke manier men de functie van een familieraad optimaal kan organiseren.

Vind hier meer info!

project familiebetrokkenheid in het proeftuinproject Veerkrachtwonen

Dit onderzoek loopt binnen het project “Veerkrachtwonen” opgestart door vzw De Link in navolging van de oproep voor “Proeftuinwonen in de GGZ”. De doelgroep binnen het project zijn jongvolwassenen (18-25j) met een EPA-profiel (ernstige psychiatrische aandoening), waarvoor een intensief zorgtraject gekoppeld wordt aan een langdurige woonondersteuning. Dit onderzoek focust zich op het evenwicht tussen het ‘zorgen’ voor en het empoweren van deze groep jongvolwassenen om hen te laten instromen in de reguliere sectoren (arbeid, vrije tijd, sport, opleiding). Er wordt onderzocht hoe het netwerk rond cliënten (familie, naastbetrokkenen en voorgaande hulpverleners) optimaal kan ingezet worden gedurende de begeleidingstrajecten om deze verzelfstandiging te bevorderen. De achterliggende idee is dat het aansterken van de eigen veerkracht bevorderd wordt door een veerkrachtig netwerk.


Vind er meer info!

Projectaanvragen 2017

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw heeft als brede missie om familie, vrienden en alle andere naasten die betrokken zijn in de zorg voor mensen met psychische problemen te ondersteunen en op volwaardige wijze te betrekken in de zorg. Om ons draagvlak zo breed mogelijk te maken ondersteunt het Familieplatform projecten die in lijn liggen met deze missie.

Meer concreet wil het Familieplatform projecten financieren die mee bijdragen aan de strategische doelstellingen:

  • beleidsbeïnvloeding, met oog op een verdere vermaatschappelijking van de zorg.
  • het uitdragen en realiseren van een familievriendelijke zorg in professionele organisaties en netwerken
  • het versterken van het familieperspectief
Het Familieplatform stimuleert organisaties om projecten vorm te geven die in lijn liggen met deze doelstellingen vastgelegd in het beleidsplan. Daarom geven we de mogelijkheid aan effectieve lidorganisaties met frisse en vernieuwende ideeën in de lijn van onderstaande thema’s om een projectaanvraag voor 2017 in te dienen. Dit kan via dit projectsjabloon.